Lực mua / bán 5 phút
Sác xuất
STT Lỗ đánh Lãi đánh
6 128$ $
5 64$ $
4 32$ $
3 16$ $
2 8$ $
1 4$ 4$

Giờ chốt phiên giao dịch
23 43
Khung giờ mua Khung giờ bán
05.5 - 5.35 6.30-6.45
06.5 -6.25 7.30-7.40
9.50 -9.59 9.15-9.45
18.10 -18.35 12.15 -12.30
19 -19.15 14.40-14.55
23.05- 23.20 20.35 -21.45

Biều đồ 5p